Tulemused - viktoriin.meis.ee

Juba praegu on kõigil huvilistel võimalik anda tagasisidet ja esitada ettepanekuid osalusveebis avalikul konsultatsioonil olevate eelnõude kohta. Osalusveebi kasutamist piirab hetkel kodanike vähene teadlikkus selle kanali olemasolus, aga ka asjaolu, et puudub tagasiside ja terviklik informatsioon avaliku konsultatsiooni käigus toimuvast

Saarde valla põhimäärus – Riigi Teataja

Iseenesest on muudatus loogiline, ainult et see asjaolu, et 51% pindalast jäi ikkagi sisse, tähendab sisuliselt seda, et RMK saab otsustada, kes ja kuidas jahti peab, kas jahipidaja vahetatakse välja või ei vahetata. Sellega, et sisse tuli 51%, suurenes RMK mõju tegelikult veelgi.

Sissejuhatus - Haldusreform | haldusreformist.fin.ee kes ja kuidas saab osaleda menetluses olevate eelnõude avalikul konsultatsioonil

Edukalt saab FB keskkonda kasutada info edastamiseks osalusveebis ja EIS-is avalikul konsultatsioonil olevate õigusaktide kohta, nagu seda tehti Kaasamise Hea Tava eelnõu puhul.

www.tartu.ee

Ametijuhendite ja tööülesannete kirjelduste eelnõude olemasolu järel ja juba ka paralleelselt koostamise ajal võiks komisjon alustada läbirääkimisi koondamissituatsioonis olevate teenistujatega, et selgitada välja, milliseid ameti- ja töökohti neile pakkuda, sh selgitades …

Volikogu töökord - Lasva Vald kes ja kuidas saab osaleda menetluses olevate eelnõude avalikul konsultatsioonil

(3) Eestseisuse koosoleku päevakorra projekt koos eelnõude ja juurde kuuluvate dokumentidega ning volikogu menetluses olevate eelnõude ja arupärimiste loetelud peavad olema kättesaadavad eestseisuse liikmetele eestseisuse koosoleku alguseks. Eestseisuse koosoleku käigustäiendavalt esitatud eelnõud ja nende juurde kuuluvad dokumendid

www.aki.ee

(3) Vallavalitsuse liige, kes ei saa istungil osaleda, informeerib sellest vallavanemat või vallasekretäri. (4) Vallavalitsuse istungi päevakorra projekti koostab vallasekretär istungile esitatud eelnõude ja muude dokumentide põhjal. Istungi päevakorra projekt koos eelnõude ja muude dokumentidega edastatakse vallavalitsuse liikmetele

Riigikogu

Kuidas jäädvustati tema mälestust seoses Eesti Vabariik 100 sündmustega? 9. Mitme linna kui haldusüksuse nimi ja piirid kattuvad linna kui asustusüksuse nime ja piiridega 2017. aasta haldusreformi järel Eestis? Kes ja kuidas saab osaleda menetluses olevate eelnõude avalikul konsultatsioonil? Märgi ära kõik vajalikud tingimused

Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses

Volikogu ja komisjonide koosolekute protokollimise standardite väljatöötamine. Luua võimalus linnavolikogu menetluses olevate määruste eelnõude kohta esitada Tartu kodulehel küsimusi ja ettepanekuid (eelnõude kommenteerimine). 2. Varane dialoog elanike ja kogukondadega neid puudutavate otsuste ettevalmistamisel. 2.1

Tegevuskava 2014-2016 | Riigikantselei

Kaasata saab ja tuleb väga erinevatesse tegevustesse ning seejuures võib kasutada erine- kas üldse ja kuidas nad osaleda soovivad. Selleks pole ilmtingimata vaja läbi . 16 Konsultatsioonil on kindel vastutaja, kes peab dialoogi arvamuse avaldajatega ning

Kaasatus: Ekspertarvamused | Eesti Koostöö Kogu kes ja kuidas saab osaleda menetluses olevate eelnõude avalikul konsultatsioonil

Katselahendus oli testitud, kuid tehniline dokumentatsioon oli minimalistlik. Lisaks tehnilistele eeldustele oli vaja mehitada ja välja õpetada meeskond, kes oleks võimeline haldama ja arendama infrastruktuuri, teostama järelvalvet ja haarama oma tegevusega nii avaliku sektori andmetootjad, kui ka teenuseid loovaid avaandmete kogukondi.

planeerimine.ee kes ja kuidas saab osaleda menetluses olevate eelnõude avalikul konsultatsioonil

„Eesti 2030+“ sõnastab Eesti ruumilise arengu visiooni, mille realiseerimisel peaks olema omavalitsustel väga oluline osa, ent ühtlasi nähakse sellel teel suurt halli ala – (kohaliku ja) regionaalse valitsemise strateegia - kus pole selge, kes mida teeb või kes kellega ja kuidas koostööd peaks tegema.

Kohtla-Järve linna põhimäärus – Riigi Teataja kes ja kuidas saab osaleda menetluses olevate eelnõude avalikul konsultatsioonil

egevuskava eelnõu avalikul konsultatsioonil eelnõude infosüsteemi (EIS) vahendusel . mida ja kuidas võiks paremini teha. Hackatoni eesmärk on leida avaandmetele rakendust ja neis kasu. Hacktoni tulemusena peaks selguma, mida saab avaandmetega teha, mis tulu ja väärtust neis peitub. Tulemused ja mõju.

OSALEMINE KESKKONNAOTSUSTE TEGEMISES by Marju Kuusk - … kes ja kuidas saab osaleda menetluses olevate eelnõude avalikul konsultatsioonil

Teated peavad sisaldama muu hulgas täpsemat infot selle kohta, kus, kuidas ja millal saab tegevusloa taotluse ja tegevusloa eelnõuga tutvuda ning selle suhtes ettepanekuid ja vastuväiteid avaldada.

Mustvee valla põhimäärus – Riigi Teataja

1. osa ÜLDSÄTTED § 1. Saarde valla tegevuse õiguslikud alused (1) Saarde vald (edaspidi ka vald) kui kohalik omavalitsusüksus juhindub oma tegevuses põhiseadusest, Euroopa kohaliku omavalitsuse hartast, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest seadustest ning nende alusel ja täitmiseks antud õigusaktidest, sealhulgas käesolevast põhimäärusest.

Kasi kaasamine veeb - heakodanik.ee kes ja kuidas saab osaleda menetluses olevate eelnõude avalikul konsultatsioonil

Volikogu lähtub oma tegevuses seadustest ja käesolevast korrast, arvestades Lasva valla ja selle elanike, aga eelkõige valla kui terviku huvidega. § 3. Volikogu esimees ja aseesimees (1) Volikogu esimees: 1) korraldab volikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab …