Matemaatika ainekava
Omadused. Romb on rööpküliku erijuhtum. Seetõttu on rombil kõik rööpküliku omadused. Rombiks nimetatakse rööpkülikut, mille küljed on võrdsed. Rombi diagonaalid on risti, poolitavad teineteist ja nurki (vt nurgapoolitaja).. Rombil on kaks sümmeetriatelge: need on tema diagonaalid.Lisaks on romb tsentraalsümmeetriline diagonaalide lõikepunkti suhtes.
Õppesisu Õpitulemused
näide: oskab välja arvutada kauba lõpphinna, kui algul hinda tõstetakse n% ja seejärel tõstetakse (langetatakse k%), oskab mingil tootel (näiteks leib või vorst) etiketil olevate andmete põhjal välja arvutada, kui palju erinevaid toiduaineid (emulgaatoreid) selles tootes on. arutleb ühishüve ja maksude olulisuse üle ühiskonnas;
MATEMAATIKA AINEKAVA 7. klassile
teab rombi diagonaalide ja nurkade omadusi, kasutab neid ülesandeid lahendades; joonestab ja mõõdab rombi külgi, kõrgust ja diagonaale, arvutab
Matemaatika VII klass
Matemaatika 7. klass 1. Ratsionaalarvud Õppesisu Õpitulemused Ratsionaalarvud. Tehted ratsionaalarvudega. Arvutamine taskuarvutiga. Kahe punkti vaheline kaugus arvteljel.
Pindala ja ruumala valemid - Sarnased failid kuidas arvutada rööpküliku kõrgust
Matemaatika 7. klass 1. Ratsionaalarvud Õppesisu Õpitulemused Ratsionaalarvud. Tehted ratsionaalarvudega. Arvutamine taskuarvutiga. Kahe punkti vaheline kaugus arvteljel.
Matemaatika 7. klass 1. Ratsionaalarvud
Rööpküliku lähisnurkade summa on 180° Rööpküliku diagonaalid poolitavad teineteist. Rööpküliku vastaskülgede või nende pikenduste vahelist ristlõiku nim. rööpküliku kõrguseks. Rööpkülikul on kaks erinevat kõrgust. Rööpküliku külge, millega kõrgus on risti nim. rööpküliku aluseks. Rööpkülikul on …
RÖÖPKÜLIK - Põhikooli matemaatika eksamiks kordamine
Valemid: Pindala ja ruumala. 1. Pindala. Ümbermõõt on kujundit ümbritsevate külgede pikkuste summa. Ristküliku pindala on korrutis:. alus korrutatud sellega ristuva kõrgusega. Kolmnurga pindala on pool sama aluse ja kõrgusega. ristkülikust, sellepärast valemis on esitatud lisategur ½, seega ½ alus kord kõrgus. Ringi puhul tuleb. kasutada konstaanti ?, mis on ? ? 3,14..
lohusuukool.com
Kuidas linnakeskkond mõjutab inimeste elu tulevikus 31-32 Püströöptahukas, püstprisma, püramiid, silinder, koonus, kera. Nende tahukate pindalad ja ruumalad. Rakendusliku sisuga ülesannete lahendamine oskab arvutada prisma, püramiidi, silindri, koonuse ja kera pindalasid ja ruumalasid Kinnistamine ja harjutamine. IKT.
Nõva Kooli Õppekava Lisa 3 - Ainevaldkond Matemaatika
Rööpküliku lähisnurkade summa on 180° Rööpküliku diagonaalid poolitavad teineteist. Rööpküliku vastaskülgede või nende pikenduste vahelist ristlõiku nim. rööpküliku kõrguseks. Rööpkülikul on kaks erinevat kõrgust. Rööpküliku külge, millega kõrgus on risti nim. rööpküliku aluseks. Rööpkülikul on …