Karjäärileht - Eesti Statistika

Kuidas viidata, kui kasutan artiklit kogumikust – kas artikli autorile või raamatu koostajale, toimetajale; kuidas vormistada viide seadusele, loengumaterjalile või magistritööle; mida tähendab plagiaat ning kui ma kellegi teise mõtted kokkuvõtlikult kirja panen, kas see on siis plagiaat – need on vaid osad viitamisega seotud teemad

VIITAMINE 2 VIITAMISSÜSTEEMID 2.1. NIME/AASTA …

kuidas viidata allikale
Saad õppida kuidas toimub andmete kogumine, sisestamine, kodeerimine ning viia läbi esmase töötluse. Infospetsialisti praktika (Tallinn) Tunned huvi väljaannete süstematiseerimise vastu -tule ja aita korrastada Statistikaameti teavikute kataloogi. Andmete kasutamisel palume viidata allikale

KUIDAS KIRJUTADA JA KAITSTA EDUKALT LÕPUTÖÖD

Küsimus siis selline, kuidas viidata võõrkeelsele allikale (kellegi tsitaadile), mida mul pole olnud võimalik endal isiklikult kasutada, aga kellele on viidanud üks teine autor, kelle tööd ma saan kasutada. Kuidas see kahekordne tekstisisene viitamine reaalselt välja näeb. Näiteid ei …

Allikmaterjalidele viitamine | Kaire Kollom

Viidata tuleb igat lõiku või lauset, mis ei ole töö autori enda kirjutatud või välja mõeldud. Üldtuntud seisukohtadele ei viidata (taevas paistab päike või kevadele järgneb suvi). • Lõigule viitamisel pannakse viide peale punkti, lausele viitamisel lisatakse viide lause lõppu, enne punkti.

Mõisablogi: Mis on Mõisablogi ja kuidas see alguse sai

kuidas viidata allikale
Kuidas lisada tekstisisestele viidetele leheküljenumbreid? Nt tahan viidata ühe raamatu erinevatele lehekülgedele, aga ei taha, et viidete all oleks iga lehekülgedevahemik eraldi viitena. --Kleppik 12. november 2018, kell 16:34 (EET) Meie vikis tuleb praegu selleks ikkagi teha igale soovitud lk-le või lk-vahemikule oma viide.

Allikate kasutamine ja nendele viitamine üliõpilastöödes

Viidata ei ole võimalik ka sellistele materjalidele, millistel puuduvad autorid, kirjastajad ja trükiaasta (nt seinalehed, loosungid). Viimaste puhul on soovitav vastav materjal köita lisana uurimuse juurde ning viidata sellele lisale.

Vikipeedia arutelu:Viitamine – Vikipeedia

kuidas viidata allikale
Küsimus siis selline, kuidas viidata võõrkeelsele allikale (kellegi tsitaadile), mida mul pole olnud võimalik endal isiklikult kasutada, aga kellele on viidanud üks teine autor, kelle tööd ma saan kasutada. Kuidas see kahekordne tekstisisene viitamine reaalselt välja näeb. Näiteid ei leia kusagilt.

Kuidas viidata?

Allikate kasutamine ja nendele viitamine üliõpilastöödes Kinnitatud sotsiaalteaduskonna nõukogus 22.03.2004, otsus nr 3 Allikate kasutamine ja nendele viitamine üliõpilastöödes I. Sissejuhatus 1. Käesolev juhend selgitab allikate kasutamise põhimõtteid iseseisvate üliõpilastööde koostamisel. Juhendi eesmärgiks on aidata kaasa akadeemiliste tavade järgimisele Tartu Ülikooli

Magistritööle viitamine! - Perekooli Foorum

Kuidas esitatakse viide, kui see kuulub ühe lause juurde? Lubatud ei ole viidata otse sellele allikale, mida autor ise ei ole kätte saanud. Simons väitis 1987. a, et analüütilise küsitlusega sobib testida teooriat, võttes appi loogika [9, p. 105 kaudu].

Viitamise reeglid ja stiilid | viitamiseabc

Kertu Fedotov, rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunik. Alguseks üks meeldetuletus – kohustuslik kogumispension (II sammas) on Eesti riikliku pensionikindlustussüsteemi osa, see on loodud toeks riiklikule pensionisambale (I sammas) ja peab töötama samade eesmärkide saavutamise nimel – et inimesed saaksid piisavat pensioni …

Viitamine - Tallinna Tehnikakõrgkooli kirjalike tööde

Tuleb viidata nii algallikale kui sinu viidatud tööle. Plagiaadikontroll võtab selle nagunii välja, kui sinu poolt viidatud lause on plagieeritud. Tegelikult on iga kooli tööde juhendis kirjas ka see, kuidas allikale viidata

Allikmaterjalidele viitamine | Kaire Kollom

Aga kuidas seda teha ja mismoodi vormistada? Üldjoontes saab viidata kahel erineval viisil. Nimi-aasta viitamine – tekstisisnene viide on sulgudes kasutatud allika autori perekonnanimi ja teose väljaandmise aasta – (Tamm, 2017), kasutatud allikad loetletakse materjali lõpus tähestikulises järjekorras autori perekonnanime järgi.

Kuidas viidata?

kuidas viidata allikale
Kahtluse korral, kas ja kuidas viidata, on soovitatav küsida abi tööd või vastavat kursust juhendava õppejõu käest. Kui töös kasutatakse empiirilisi andmeid, tuleb viidata andmete autorlusele ning allikale, samuti tuleb osundada nende andmete kasutamise lubatavusele (litsents vms, kui tegemist on ostetud andmetega).

Viitamine kirjalikes töödes,

kuidas viidata allikale
Viidata tuleb kirjandusallikatest jm pärinevatele tsitaatidele, valemitele, arvulistele andmetele, pildimaterjalile jne. Üldtuntud seisukohtadele ei viidata. Igale üliõpilastöös viidatavale allikale tuleb juba töö kirjutamise ajal koostada nõutekohane viitekirje, mis …