Registrite ja Infosüsteemide Keskus
riiklik äriregister

Ravimiregister on riiklik register, kust leiate teavet kõigi Eestis müügil olevate ravimite ning nende erinevate pakendite kohta. Lisaks ravimi põhiandmetele, nagu toimeaine, ravimvorm ja tugevus, on registris kirjas ka ravimi soodustuse info, Eestis kehtiv piirhind ning viimane kuupäev, mil ravimit Eestisse toodi.

Äriregistri teabesüsteem - Turvakontroll
riiklik äriregister

Aadressil www.ehr.ee asub riiklik ehitisregister, kus saab esitada taotlusi ja dokumente elektrooniliselt läbi registri.. Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega. Andmeid esitavad registrisse peamiselt kohalikud omavalitsused ja seda haldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Äriregistri teabesüsteem

MAKIS » on veebipõhine infosüsteem, kuhu on koondatud maamaksu arvutamiseks vajalikud andmed erinevatest riiklikest andmekogudest (rahvastikuregister, kinnistusraamat, maakataster, äriregister, riigi kinnisvararegister ja aadressiandmete süsteem) ning kuhu kohaliku omavalitsuse ametnikud sisestavad riiklikes registrites puuduvad andmed. MAKIS loodi abivahendiks …

Maamaksu infosüsteem (MAKIS) | Maa-amet

Abieluvararegister on riiklik register, kuhu kantakse abieluvaralepingus toodud ning seaduses sätestatud juhtudel abikaasade varalised õigused. Abieluvararegistri andmed ei ole avaandmeteks ning nende andmist üldiseks kasutamiseks piiratakse eraelu kaitse eesmärgil avaliku teabe seaduse § 3 lõigete 7 ja 8 alusel.

Abieluvararegister | Avaleht
riiklik äriregister

Abieluvararegister on riiklik register, kuhu kantakse abieluvaralepingus toodud ning seaduses sätestatud juhtudel abikaasade varalised õigused. Abieluvararegistri andmed ei ole avaandmeteks ning nende andmist üldiseks kasutamiseks piiratakse eraelu kaitse eesmärgil avaliku teabe seaduse § …

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Otsimisel ei eristata suuri ja väikesi tähti. Täpsema otsingutulemuse saamiseks on soovitav läbi proovida võimalusel ka järgmised variandid:

Äriregistri teabesüsteem
riiklik äriregister

SAK on ülinakkav ja ägedalt kulgev sigade viirushaigus, mis põhjustab palavikku, verejookse, põletikku ja suurt suremust. Kuigi SAK-i pole tänu bioohutusmeetmete rakendamisele kodusigadel enam esinenud, püsib riskitase kõrge, sest SAK pole metsast kuhugi kadunud.

Täpne otsing – Riigi Teataja
riiklik äriregister

Teile endale, teie poolt esindatavale juriidilisele isikule, lapsele või eestkostetavale kuuluvate kinnistute andmetega saab tasuta tutvuda uues e-kinnistusraamatus.Samal lehel saavad enda majaga seotud andmeid tasuta vaadata ka korteriühistu esindajad ning korteriomandite omanikud.

Portaali sisenemine - eesti.ee
riiklik äriregister

e-äriregister e-äriregistris saab vaadata kõigi Eesti ettevõtete, mittetulundusühingute, sihtasutuste, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate andmeid. Registrikaart, maksuvõla info ja lihtandmed on TASUTA!

Metsaportaal

E-äriregister koondab andmed kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute kohta. Infosüsteemis saab lisaks äri- ja mittetulundusühingutele ning sihtasutustele vaadata ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning põhiseaduslike institutsioonide andmeid.

Äriregistri teabesüsteem

Sisenemiseks suunatakse teid turvalisse keskkonda. Seejärel saate portaali kasutada nagu varasemaltki.

Avaleht | Veterinaar- ja Toiduamet

Sisenemine . Parooliga sisenemine lepingulisele kliendile Kasutajanimi: Parool:

Ettevõtjaportaal | RIK

e-äriregistri teabesüsteemis saate teha päringuid juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kehtivate ning ajalooliste andmete kohta.

Ehitisregister | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
riiklik äriregister

E-äriregister asub aadressil: https://ariregister.rik.ee/ Enne registriandmete ühendamist sai riigiasutuste infot vaadata rahandusministeeriumi poolt hallatavas RKOARR infosüsteemis, mida hoitakse 11.01.2017 seisu andmetega avatuna veel kaks kuud ja seejärel suletakse lõplikult.