Dekanaat < Teaduskond < Infotehnoloogia teaduskond

Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu digikogu, Tallinna Tehnikaülikooli digitaalraamatukogu . Pealkiri: A Parametric Framework for Modelling of Bioelectrical Signals. Parameetriline raamistik bioelektriliste signaalide modelleerimiseks

Informaatika | Tartu Ülikool

Informaatika õppekava versioonis, mis hakkas kehtima 2014. aastast, otsest kohustust praktika läbimiseks ei ole. Praktilise kogemuse saamiseks on väga soovitatav valida valikainete moodulist aine ITV0200 Tarkvaraarenduse meeskonnaprojekt ja osaleda mitmete IT ettevõtete poolt pakutavates suveülikoolides ja praktikaprogrammides.

Bioinformaatika | Tartu Ülikooli molekulaar- ja

ttü informaatika instituut

Rahvusvahelised suhted Bakalaureuseõppe õppekava Õppekava maht: 180 EAP* (120 AP) Nominaalne õppeaeg: 3 aastat Õppevormid: päevane-, õhtune- ja kaugõpe Õppekeeled: eesti, vene, inglise *Alates 2009/2010 õ-a on kasutusel Euroopa ainepunktide (EAP) süsteem. 1 seni kehtinud ainepunkt (AP) võrdub 1,5 EAP-ga. ÕPPEAINE NIMETUS EАP 1.

Informaatika | Tallinna Ülikool

Informaatika õppimine ning selles valdkonnas töötamine eeldab loogilist ja analüütilist mõtlemist ning matemaatika head tundmist.. Teisalt on oluline oskus mõelda n-ö raamidest väljapoole, mis tähendab suutlikkust leida lahendusi väljaspool tavasid ja ootamatute nurkade alt. Edukas tarkvaraarendus nõuab laiahaardelisi teadmisi ja huvi katsetada uusi lahendusi.

Bakalaureus | TTÜ Rahvusvaheliste suhete instituut

Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.

Tarkvarateaduse instituut < Instituut < Tallinna

ttü informaatika instituut

Digitehnoloogiate instituudi ajalugu algas 1. septembril 2015, mil ühinesid informaatika instituut, infoteaduste instituut ning matemaatika-loodusteaduste instituudi matemaatika osakond. Direktorina asus tööle Peeter Normak. Õppe- ja teadustegevus korraldati viie akadeemilise suuna alla: haridustehnoloogia (suuna juht vanemteadur Kai Pata), infoteadused (suuna juht prof Sirje …

Arvutitehnika instituut < Infotehnoloogia teaduskond

Tarkvarateaduse instituut. Tarkvarateaduse instituut loodi 1. jaanuaril 2017 TTÜ struktuurireformi raames. Tarkvarateaduse instituudi põhisuundadeks on informaatika, äriinfotehnoloogia, e-riigi tehnoloogiad ja teenused ning küberkaitse.

Arvutisüsteemid < Infotehnoloogia teaduskond < Erialad

ttü informaatika instituut

Arvutitehnika instituut, Infotehnoloogia teaduskond, ülikool tipptegijatele - Tallinna Tehnikaülikool Department of Computer Engineering - Tallinn University of Technology spamtrap@pld.ttu.ee spamtrap@ati.ttu.ee

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut

Arvutitehnika instituut on juhtivaks instituudiks EL Horizon2020 uurimisprojektis IMMORTAL, EL H2020 projektis TUTORIAL ning osaleb EL 7. Raamprogrammi uurimisprojektis BASTION. Arvutitehnika instituut on üks kahest eriala Arvutisüsteemid kureerivatest instituutidest. Miks TTÜ IT? Tallinna Tehnikaülikool on ainus tehnoloogiaülikool Eestis.

Instituudi kujunemine | Tallinna Ülikool

Informaatika IAPM 75 15 Äriinfotehnoloogia 50 15 E-riigi tehnoloogiad ja teenused 30 (15+15) 15 Võrgurakendused ja loogika (kureerib Arvutiteaduse instituut) Infosüsteemid ja tarkvaratehnika (kureerib TTÜ informaatikainstituut)

Informaatika | Tartu Ülikool

Arvutitehnika instituut, Infotehnoloogia teaduskond, ülikool tipptegijatele - Tallinna Tehnikaülikool. Department of Computer Engineering - Tallinn University of Technology TTÜ ametiühing. TTÜ arengufond. TTÜ kultuurikeskus. TTÜ spordiveeb. TTÜ tudengimaja. TTÜ vilistlaskogu. TTÜ üliõpilasesindus. TTÜ üliõpilasküla.

Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ – Avaleht

Digitehnoloogiate instituut Kiiresti arenev infoühiskond vajab asjatundjaid, kes valdavad teabe süstematiseerimis-, analüüsi- ning otsingumeetodeid, oskavad luua ja hallata andmebaase, määratleda infovajadusi ja nõustada inimesi digitaalses infokeskkonnas orienteerumisel.

| Tallinna Ülikool

informaatika ainekava koostamise kõrvalt leidis aega arutada arvutite ja kooliharidusega seonduvat ka pisut laiemas plaanis, kui õppekavaarendus seda otseselt eeldanuks. Toona ainekomisjonis aktiivselt osalenud TTÜ professorid Toomas Mikli ja Leo Võhandu pidasid