Arvutitehnika instituut < Infotehnoloogia teaduskond Kaitsmise pikkus, detailne korraldus ja kaitsekõneks ettenähtud aeg sõltuvad õppesuunast ja õppetasemest ning selle kohta jagab infot õppekava juht või tema abi (tavaliselt ained.ttu.ee keskkonna kaudu, kuhu lõputöö üles panete). Võite selle kohta küsida, kui lähete köidetud tööd ära viima.
KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE c) lõputöö tegemine ja vormistamine; d) lõputöö kaitsmine. 3.2. Teema peab lõpetajal olema valitud ja nõuetekohaselt vormistatud (vt jaotist 4) vähemalt 3 kuud enne kaitsmissessiooni algust. 3.3. Ülesanne koostatakse kahe nädala jooksul peale seda, kui õppetooli juhataja on teema kinnitanud. 3.4.
JUHEND - tlu.ee Lõputöö vormistamine artiklina tuleb enne lõputöö kirjutamisega alustamist kooskõlastada juhendajaga. Artikkel võib olla valminud kaasautorsuses TTÜ õppejõud(dude)ga, kuid esimeseks autoriks peab olema üliõpilane. Artikli maht peab olema vähemalt 7000 sõna koos kasutatud allikate loeteluga.
NÕUDED ÜLIÕPILASTÖÖDELE TTÜ MAJANDUSTEADUSKONNAS ning TTÜ õppetööd reguleerivatest aktidest, (mis on ülimuslikud toodud nõuete suhtes), milles sätestatut siin täpsustatakse. lõputöö vormistamine. Oluline on mõista, et lõputöös ei piisa vaid tulemuste esitamisest. Oluline on näidata,
KUIDAS KIRJUTADA JA KAITSTA EDUKALT LÕPUTÖÖD ttü lõputöö vormistamine Kirjalike tööde vormistamise veebipõhine ja PDF juhend - vaata kuidas tuleb vormistada referaat, lõputöö või muu Tallinna Tehnikakõrgkooli uurimistöö.
www.ene.ttu.ee Lõputöö koostatakse ja vormistatakse lähtuvalt Infotehnoloogia teaduskonnas kehtivatest lõputööde vormistamise nõuetest.Lõputöö koostatakse üldjuhul õppekeeles.Lõputöö koostamise ja vormindamise juhend on allalaetav eraldi PDF-dokumendina või lõputöö koostaja autorikomplekti koosseisus (ZIP) ja sisaldab endas järgmist:. lõputöö koostamise ja vormindamise juhend;
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Kirjalike tööde vormistamise veebipõhine ja PDF juhend - vaata kuidas tuleb vormistada referaat, lõputöö või muu Tallinna Tehnikakõrgkooli uurimistöö.
NÕUDED ÜLIÕPILASTÖÖDELE TTÜ MAJANDUSTEADUSKONNAS c) lõputöö tegemine ja vormistamine; d) lõputöö kaitsmine. 3.2. Teema peab lõpetajal olema valitud ja nõuetekohaselt vormistatud (vt jaotist 4) vähemalt 3 kuud enne kaitsmissessiooni algust. 3.3. Ülesanne koostatakse kahe nädala jooksul peale seda, kui õppetooli juhataja on teema kinnitanud. 3.4.
BAKALAUREUSETÖÖDE VORMISTAMISE KORD JA Kaitsmisele lubamise ja töö kaitsmise kord on sätestatud TTÜ nõukogu 17.06.2003 määrusega nr 9 (muudetud nõukogu 16.03.2004 määrusega nr 3, 25.05.2004 Magistritöö vormistamine 3.1 Magistritöö keel ja töö koostisosad Lõputöö kaitsmisele lubamise eelduseks on õppekava kõigi muude lõpetamistingimuste täitmine.
MAGISTRITÖÖDE VORMISTAMISE KORD JA TÖÖDELE … ttü lõputöö vormistamine Kuidas leida kirjandust lõputöö teemal? Arvutite kasutamine Õppevideod Andmebaasid Andmebaasid ainevaldkonniti Kaugjuurdepääs Otsijuhised. Abiinfo Kirjalike tööde vormistamine Lõputööde köitmine; Raamatukogust Raamatukogu 100 Raamatukogu kohta Raamatukogu kasutuskord Kogud ja komplekteerimine Lugejauuringute tulemused Tegevuse
Kirjalike tööde vormistamine < Tudengile < Raamatukogu Lõputöö eripäraks on projekteeritud objekti keerukus ja selle elektrivarustusel lasuv suur vastutus. Meditsiiniasutuses on elektriohutuse nõuete seisukohast eri klassidesse kuuluvaid ruume. Ravi- ja protseduuriruumide elektrivarustus peab tagama patsientide täieliku ohutu-se, samal ajal on kohati lubatud kasutada odavamaid ja vähem
Lõputöö kaitsmise ettekanne Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu digikogu, Tallinna Tehnikaülikooli digitaalraamatukogu . Kaitsmisele minevad doktoritööd : Stalinist Urban Ensembles in East Estonian Oil-Shale Mining and Industrial Town Centres: Formation Mechanisms and Urban …
Kirjalike tööde vormistamise juhend | Tehnikakõrgkool Kaitsmisele lubamise ja töö kaitsmise kord on sätestatud TTÜ nõukogu Bakalaureuseõppe lõpetaja esitab akadeemilises kalendris toodud tähtajaks ÕIS-is lõputöö teema deklaratsiooni, mille kinnitab juhendaja. Lõpetamisega seotud dokumentide vormistamine ja lõputööde kaitsmise ning lõpueksamite sooritamise