TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Infotehnoloogia teaduskonnas kehtivad ühtsed bakalaureuse- ja magistritöö vormistamise nõuded. Lõputöö koostamise ja vormindamise juhend on allalaetav eraldi PDF-dokumendina või lõputöö koostaja autorikomplekti koosseisus (ZIP) (uuendatud 20.02.2018), mis sisaldab endas järgmist: lõputöö koostamise ja vormindamise juhend;
Nõuded magistritöödele 3+2 ttü vormistamise nõuded
VORMISTAMISE KORD I ÜLDOSA Õpilaste kirjalikud tööd on: uurimistööd, referaadid, arvestuslikud tööd, tunnikontrollid, kirjalikud tööd vihikutes jms II KIRJALIKE REFERAATIDE JA UURIMISTÖÖDE VORMISTAMISE NÕUDED 2.1 Üldnõuded Kirjalikud tööd esitatakse A4 formaadis köidetult kiirköitjasse. Arvutikirja suurus 12, reavahe 1,5.
kirjalike toode vormistamise kord ttü vormistamise nõuded
TTÜ esileht Asutused Raamatukogu TalTechis kehtivad kirjalike tööde (sh lõputööde) vormistamise juhendid leiate ülikooli veebi rubriigist Õppeinfo: Akadeemiline kirjutamine. Kasulikku lugemist: Raamat "Uuri ja kirjuta", autorid S. Hirsjärvi, P. Remes ja P. Sajavaara. Kasulik lugemine kõigile, kes teevad oma esimest uurimistööd.
TTÜ mat.-loodusteaduskonna doktoritööde kaitsmisjuhend
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
TTÜR DIGIKOGU
Käesolev juhend on koostatud abistamaks TTÜ raadio- ja sidetehnika instituudi üliõpilasi nende kirjalike tööde vormistamisel. Ta arvestab üliõpilaste mitmesuguste kirjalike tööde (labora-toorsete tööde, praktikumide ja praktika aruanded, ainetööd ja kursuseprojektid, lõputööd, magistri- ja doktoritööd) vormistamise vajadusi.
-s antavad akadeemilised kraadid ttü vormistamise nõuded
Doktoritööde vormistamise kord Doktoritööde vormistamise korraga sätestatakse nii paberkandjal kui ka elektroonilisel kujul doktoritöö (edaspidi töö) esi- ja tagakaane, tiitellehe ja selle pöörde, sisukorra, sissejuhatuse, (CV) vormistamise nõuded TTÜ-s.
Nõuded magistritöödele 3+2
ning töö sisu laiendavate ja täiendavate lisade, sh elulookirjelduse (CV) vormistamise nõuded TTÜ-s. 1. Üldsätted 1.1 Töö koosneb tiitellehtedest, sisukorrast, töö aluseks olevate autori publikatsioonide nimekirjast, soovi korral autori (kaastöö) panusest publikatsioonidele, sissejuhatusest, vajadusel
Majandus- ja sotsiaalinstituut
kord” Kinnitatud TTÜ nõukogu 17.06.2003.a. määrusega nr 9, koos muudatustega. Käesolev juhend määrab magistritöö teema valiku, ülesande püstituse, mahu ja vormistamise üldised nõuded. Magistritööd kuuluvad kaitsmisele selleks moodustatud vastava eriala kaitsmiskomisjoni ees.
Majandusteaduskond < Teaduskond < Tallinna Tehnikaülikool
MAGISTRITÖÖDE VORMISTAMISE KORD JA TÖÖDELE ESITATAVAD NÕUDED KEEMIA- JA MATERJALITEHNOLOOGIA TEADUSKONNAS Käesolev juhend reguleerib magistritööde vormistamise korda ja töödele esitatavaid nõudeid 3+2 magistriõppes. Kaitsmisele lubamise ja töö kaitsmise kord on sätestatud TTÜ nõukogu
Saateks - staff.ttu.ee ttü vormistamise nõuded
Käesolevad nõuded kehtivad Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) mehaanikateaduskonna soojustehnika instituudis kaitsmiseks esitatavatele bakalaureuseõppe lõputöödele (edaspidi bakalaureusetöö või lõputöö). Juhend on koostatud TTÜ mehaanikateaduskonna metoodilise juhendi (Nõuded . ja vormistamise juhend bakalaureuse