palk.ee

töötukassa+koondamine
Koondamise mõiste Koondamine on erakorraline alus töötajaga töölepingu lõpetamiseks tööandja poolt majanduslikel põhjustel. Töölepinguseaduse (TLS) § 89 lg 1 kohaselt võib tööandja töötaja koondada, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul.

Pensionäri koondamine - DELFI Naistekas

Küsimus: Kas töötukassa maksab koondamishüvitist kui pensionär koondatakse? 25.10.2016 Olen töötav pensionär ja mind koondatakse. Kas töötukassa maksab koondamishüvitist (staaž firmas üle 15 a), kuigi minu palgalt ei peeta kinni töötuskindlustusmakset?

Kuidas koondada korrektselt

töötukassa+koondamine
Sel korral on teemaks töötaja koondamine. Küsimus. Tööandjal on vaja koondada üks töökoht töömahu vähenemise alusel. Millised dokumendid tööandja peab vormistama? Kas tööandja peab tegema eraldi käskkirja ning kuidas ja millal teavitama töötajat ja tööinspektsiooni?

Töötukassa: koondamist ootavad Baltika Ida-Virumaa

Eesti Töötukassa teavitamine kollektiivsest ülesütlemisest [RT I 2009, 11, 67 - jõust. 01.07.2009] (1) Tööandja esitab pärast konsulteerimist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Eesti Töötukassale käesoleva seaduse § 101 lõikes 2 nimetatud andmed ja …

Töölepingu seadus – Riigi Teataja

Kas pensionäri koondamine käib samadel alustel kui tava inimese koondamine.Ettevõte võttis sellest aastast sellise seisukoha et kõik pensionäärid tuleb lahti lasta.Paluti kõigil avaldus kirjutada et soovime lahkluda.Kas ikka on nii et kui oled pensinär …

TÖÖLEPINGU SEADUS Selgitused töölepingu seaduse juurde

RE: Naasmine lapsehoolduspuhkuselt ja kohe koondamine. Ikka inimene 🙂 Ja pärast 10,5 t tööpäeva õhtul väsinud ka. Jah, ma tean, ausõna, mida Töötukassa teeb ja maksab. Kuna teemaalgataja küsis, ega tööle minemine enne koondamist kahjulik …

Üks küsimus: kuidas tuleb vormistada töötaja koondamine

töötukassa+koondamine
koondamine@tootukassa.ee või postiga aadressil Lasnamäe 2, Tallinn 11412, Eesti Töötukassa. 3. Annab koondatavatele töötajatele ülesütlemisavaldused. Tööandja võib töölepingud üles öelda pärast usaldusisikuga või töötajatega konsulteerimist ning töötukassa

Töötuskindlustus - vastused.ee

töötukassa+koondamine
Töötukassa teavitamisele ning sellega seo-tud tähtaegadele. Koondamisel on vaja jär-gida kindlaid reegleid. Foto: SXC/ Gary Mcinnes . Töölepingute ülesütlemine on kol-lektiivne, kui tööleping öeldakse üles vä-hemalt: 1) alla ühe tööaasta

Mida tuleks teada koondamisest? - ti.ee

Kuidas koondada korrektselt11. mail toimunud Personaliuudiste seminaril selgitas töötukassa koondamiste peaspetsialist Kaia Savisto koondamise ja kollektiivse koondamise etappe ja samme, mida tööandja peab sel juhul astuma.Eesti Töötukassa. koondamine. Likvideerimine. pankrot. personalitöö. seminar. töö. töösuhte lõpetamine. töösuhted. tööõigus. õigus.

Kohtuasi: töölepingute üleminek või kollektiivne ülesütlemine

töötukassa+koondamine
Lugupeetud küsimuse esitaja Töötutoetuse väljamaksed ei ole seotud töötuskindlustusstaažiga. Õigus töötutoetusele on töötuna arvelevõetud isikul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud või tegelenud 180 päeva tööga võrdsustatud tegevusega ja kelle muu sissetulek (nt töövõimetoetus, toitjakaotuspension, vanemahüvitis

Kas töötukassa maksab koondamishüvitist kui pensionär

töötukassa+koondamine
Töötukassa poolt makstava hüvitise suurus sõltub töösuhte kestvusest. 5-10 aastase staaþiga töötajatele on ettenähtud hüvitis 1 kuu keskmise töötasu ulatuses ja üle 10 aastase staaþiga töötajatele 2 kuu keskmise töötasu ulatuses.

Töölepingute kollektiivseks ülesütlemiseks loetakse seda

Kohtuasi: töölepingute üleminek või kollektiivne ülesütlemineEestis on majandussektoreid, kus ettevõtte keskmine eluiga jääb alla viie aasta. Näiteks on üsna tavaline olukord, et ühe aasta jooksul tegutseb samades ruumides mitu söögikohta. Vahetub omanik ja vahetuvad töötajad.Eesti Töötukassa. kollektiivleping. koondamine.

Naasmine lapsehoolduspuhkuselt ja kohe koondamine

töötukassa+koondamine
töölepingu seadus selgitused töölepingu seaduse juurde töölepingu seadus, vastu võetud 17. detsembril 2008. a, jõustunud 1. juulil 2009.

Koondamine - töölepingu lõpetamine majanduslikel põhjustel

Ref A: D8F23E0344164DFB9876845A18E53414 Ref B: LAXEDGE1412 Ref C: 2019-11-17T11:30:35Z